RODO

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, art. 14 ust. 1 i 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że:

 1. Administratorem Twoich danych jest Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „KAM-EKO” Sp. z o.o. z siedzibą w Kamieniu Krajeńskim przy ulicy Chojnickiej 8, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem 0000228812, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP:504-00-01-94 (dalej jako „Spółka”,).

 2. Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych w PPHU “Kam-Eko” Sp. z o.o. sprawuje Administrator poprzez inspektora ochrony danych:, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Kamień Krajeński przy ulicy Chojnickiej 8 lub e-mail: biuro@kam-eko.pl.

 3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit.a i b RODO- w celu:

  • realizacji umowy (zlecenia), promocji i marketingu działalności prowadzonej przez spółkę w trakcie obowiązywania umowy – art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia,

  • promocji i marketingu działalności prowadzonej przez spółkę po rozwiązaniu, wygaśnięciu lub odstąpieniu od umowy – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest zgoda osoby, której dane dotyczą, tj. art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia,

  • ustalenia i dochodzenia własnych roszczeń lub obrony przed zgłoszonymi roszczeniami – art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia,

  • identyfikacji osób, które są uprawnione, aby reprezentować podmiot i zaciągać w jego imieniu zobowiązania (podstawa art.6 ust.1 lit.b) i f) RODO),

  • promocji własnych produktów i usług lub produktów i usług podmiotów współpracujących poprzez listy, e-maile i telefony (podstawa art. 6 ust.1 lit. a) i f) RODO),

  • dochodzenia roszczeń lub podejmowania czynności w celu obrony przed roszczeniami (podstawa art.6 ust. 1 lit. f) RODO),

  • kontaktowania się z Panią/Panem lub inna wskazaną do kontaktu osobą (podstawa ar.6 ust.1 lit.f) RODO)

 4. Dane są przeznaczone dla Spółki oraz mogą być przekazane jedynie uprawnionym podmiotom, w okolicznościach przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa oraz podmiotom przetwarzającym dane osobowe osoby, której dane dotyczą w imieniu Spółki na podstawie zawartej ze Spółką umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, podmiotom wspierającym Spółkę w procesach biznesowych,

 5. Pani/Pana dane mogą pochodzić od mocodawcy (w przypadku udzielonego pełnomocnictwa), przedstawiciela ustawowego, a także źródeł powszechnie dostępnych (np. baz i rejestrów: REGON, Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej (CEIDG), Krajowego Rejestru Sądowego,

 6. Przysługuje Pani/Panu prawo do:

  • żądania od administratora dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;

  • wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, e-mail: kancelaria@giodo.gov.pl) jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie narusza przepisy RODO.

 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe. Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.